top of page

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DUBBELFIT

Laatst bijgewerkt op 27-11-23

1. Definities

1.1. DubbelFit: Verwijst naar het sportbedrijf DubbelFit, gevestigd te Haarlem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KVK:86511971.

1.2. Klant: Verwijst naar de persoon die gebruikmaakt van de diensten van DubbelFit, inclusief maar niet beperkt tot deelnemers aan bootcamps, 1-op-1 trainingen en bedrijfstrainingen.

1.3. Diensten: Omvat alle sport- en fitnessgerelateerde diensten aangeboden door DubbelFit, waaronder bootcamps, 1-op-1 trainingen en bedrijfstrainingen.

2. Inschrijving en Betaling

2.1. Om deel te nemen aan de diensten van DubbelFit, moet de klant zich inschrijven via het online platform of op andere door DubbelFit aangegeven manieren.

2.2. Betalingen dienen te geschieden volgens de door DubbelFit vastgestelde tarieven en termijnen.

2.3. Bij niet-tijdige betaling behoudt DubbelFit het recht voor de toegang tot de diensten op te schorten of te beëindigen.

3. Annulering en Terugbetaling

3.1. Annulering van geboekte diensten dient minimaal 24 uur van tevoren te geschieden. Bij niet-naleving kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht.

3.2. Restituties worden niet verleend voor gemiste sessies, tenzij anders overeengekomen met DubbelFit.

4. Gezondheid en Verantwoordelijkheid

4.1. De klant verklaart dat hij/zij in goede gezondheid verkeert en in staat is tot fysieke activiteit.

4.2. Voor aanvang van de diensten zal de klant DubbelFit informeren over eventuele medische aandoeningen of beperkingen.

4.3. DubbelFit is niet aansprakelijk voor blessures of gezondheidsproblemen die voortvloeien uit deelname aan de diensten, tenzij er sprake is van grove nalatigheid.

5. Aansprakelijkheid

5.1. Deelname aan de diensten is op eigen risico van de klant.

5.2. DubbelFit is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen van de klant.

6. Intellectuele Eigendom

6.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de diensten, inclusief maar niet beperkt tot trainingsprogramma's en -materialen, blijven eigendom van DubbelFit.

6.2. Het is de klant niet toegestaan om zonder toestemming van DubbelFit trainingsmaterialen te kopiëren, verspreiden of openbaar te maken.

7. Wijzigingen en Annulering door DubbelFit

7.1. DubbelFit behoudt zich het recht voor om diensten te annuleren of te wijzigen in geval van overmacht, inclusief maar niet beperkt tot ziekte, weersomstandigheden en onvoorziene omstandigheden.

8. Toepasselijk Recht en Geschillen

8.1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

8.2. Geschillen tussen de klant en DubbelFit zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Haarlem Door gebruik te maken van de diensten van DubbelFit stemt de klant in met deze algemene voorwaarden.

bottom of page